Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen TP Waterlandlaan BV (ook handelend onder de naam TP Waterlandlaan) daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld.

Maak een afspraak

Een mooie lach begint met een goede tandarts

Een stralende lach en een gezond gebit. Wie wil dat niet? Tandartspraktijk Waterlandlaan helpt u met uitstekende zorg en persoonlijk contact.

Tandartspraktijk Waterlandlaan is lid van de beroepsorganisatie KNMT

Derden

TP Waterlandlaan is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. TP Waterlandlaan zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. TP Waterlandlaan is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

TP Waterlandlaan berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) standaardprijslijst, die in de praktijk van TP Waterlandlaan ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal TP Waterlandlaan de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal – informeren.

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal TP Waterlandlaan de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van € 20 per 10 minuten.

TP Waterlandlaan draagt al haar vorderingen bij sessie over aan Infomedics , www.infomedics.nl. Infomedics  verzorgt de incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics  te betalen. Telnr. infomedics :036-2031900

Correspondentie en nieuwsbrief

Als u zich bij ons aanmeldt als patiënt op verwijzing gaat u ermee akkoord dat wij per mail of post met uw tandarts of verwijzer communiceren over onze klinische bevindingen. Als u uw e-mailadres aan TP Waterlandlaan kenbaar maakt, mag TP Waterlandlaan dit adres gebruiken voor de herinneringen, nieuwsbrieven en andere correspondentie. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@tpwaterlandlaan.nl.

Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige boven de € 250,– wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger mondeling en/of schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door TP Waterlandlaan uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief. Deze begroting kent een geldigheid van drie maanden, tenzij anders aangegeven. De materiaal- en techniekkosten worden apart gecalculeerd, omdat TP Waterlandlaan daarvoor afhankelijk is van derden.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die TP Waterlandlaan naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra (behandelings)kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TP Waterlandlaan ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. TP Waterlandlaan legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij TP Waterlandlaan schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. De praktijk is aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling. De klachtenregeling voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Meer informatie over deze klachtenregeling vindt u op:
https://www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van TP Waterlandlaan is beperkt tot het bedrag waarop de door TP Waterlandlaan afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van TP Waterlandlaan onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van TP Waterlandlaan.

Privacy Verklaring

Voor de op 25 mei 2018 ingaande AVG, ook wel privacywet genoemd, heeft TP Waterlandlaan een separate Privacy Verklaring (document: Privacy Verklaring TP Waterlandlaan) opgesteld om iedereen te informeren hoe de organisatie omgaat en streeft naar de juiste borging van persoonsgegevens. TP Waterlandlaan behoudt het recht deze verklaring aan te passen en zal de meeste recente versie altijd op de website www.tpwaterlandlaan.nl plaatsen. TP Waterlandlaan raadt u daarom aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen? Wij horen graag van u.

Waterlandlaan 116
1441RW Purmerend

Tel: 0299 425 676
Mobiel: 06 219 391 19 of via WhatsApp
E-mail: info@tpwaterlandlaan.nl